Polityka prywatności SERWISU KADR NA KOBIETY

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza polityka prywatności przedstawia postępowanie administratora danych osobowych w zakresie przetwarzania danych, w tym danych osobowych, gromadzonych przez stronę internetową www.kadrnakobiety.pl, zwaną dalej „Serwisem”.
 2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia UE 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/EC (zwanego „RODO”) zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Daniel Politowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Daniel Politowski Fotografia, NIP 526 214 12 30, pod adresem 02-013 Warszawa Lindleya 16, zwany dalej „Administratorem”,
 3. Użytkownikiem Serwisu jest każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności Serwisu.
 4. Administrator chroni prywatność i przekazywane mu lub zbierane przez niego w inny sposób dane, w tym dane osobowe, z zachowaniem należytej staranności. W tym celu używa odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, nieuprawnioną modyfikacją oraz przetwarzaniem niezgodnym z przepisami prawa.
 5. Administrator oświadcza, że zbierane przez niego dane, w tym dane osobowe, są przetwarzane zgodnie z prawem oraz nie będą przetwarzane dla celów innych aniżeli określone w niniejszej polityce prywatności.
 6. Administrator przetwarza dane, w tym dane osobowe, nie dłużej niż jest to konieczne dla celów przetwarzania określonych w polityce prywatności.
 7. Wszelkie wewnętrzne procedury i zalecenia w oparciu, o które Administrator przetwarza dane, w tym dane osobowe, Użytkowników Serwisu są zgodne z przepisami prawa ochrony danych osobowych, w tym z RODO, wytycznymi polskich i europejskich organów i organizacji zajmujących się ochroną danych osobowych.
 8. Serwis wykorzystuje szyfrowanie SSL.
 9. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej dozidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest niemalże każda czynność dokonywana na danych osobowych.
 10. Adresatami Serwisu nie są osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, w związku z czym Administrator nie przetwarza w sposób celowy i świadomy danych osobowych takich Użytkowników.
 11. O wszelkich zmianach polityki prywatności Administrator będzie informował Użytkowników Serwisu poprzez wyświetlenie powiadomienia w oknie przeglądarki internetowej w trakcie przeglądania Serwisu przez Użytkownika.
 12. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych przez firmę Google, dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych, w którym podmiot współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania danych we współpracy z Administratorem.

§ 2 CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator przetwarza numery IP Użytkowników Serwisu. Numer IP nie zawsze lecz pod pewnymi warunkami może stanowić daną osobową.
 2. Administrator przetwarza następujące dane, w tym dane osobowe, Użytkowników Serwisu – informacje o odwiedzonych podstronach, informacje zapisane w plikach cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika i jego pamięci podręcznej, informacje zapisane w local storage przeglądarki internetowej.
 3. Administrator przetwarza również dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji konta w serwisie, takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, nazwa Użytkownika, hasło dostępu do Serwisu, zdjęcie profilowe.
 4. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników Serwisu, którzy zawarli z nim umowę o swiadczenie usług fotograficznych (złożyli zamówienie) – imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej, adres.
 5. Podanie danych osobowych w przypadku zawarcia umowy o swiadczenie usług fotograficznych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy przez Administratora. Niepodanie wszystkich niezbędnych danych będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy o swiadczenie usług fotograficznych i złożenia zamówienia.
 6. Dane osobowe Użytkowników dotyczące informacji o odwiedzonych podstronach oraz innych aktywnościach Użytkowników przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym realizacji danej usługi, np. zapewniającej możliwość zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy realizacji tej usługi przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 7. Dane osobowe Użytkowników podane podczas składania zamówienia / zawierania umowy o swiadczenie usług fotograficznych są przetwarzane w celu złożenia przez Użytkownika zamówienia w Serwisie, przyjęcia tego zamówienia przez Administratora i jego realizacji w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy o swiadczenie usług fotograficznych przez Administratora i jego pracowników (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 8. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. Dane podane przez Użytkowników w formularzu kontaktowym znajdującym się w Serwisie będą przetwarzane w celu wymiany wiadomości z Użytkownikiem i odpowiedzi na pytania i wątpliwości Użytkownika – wówczas podstawą przetwarzania jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających jego profile w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.
 2. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane Użytkownika przetwarzane są przez czas korzystania z usług Administratora świadczonych za pośrednictwem Serwisu lub prowadzenia korespondencji z Użytkownikiem. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 3. Na zlecenie Administratora dane, w tym dane osobowe, Użytkowników mogą być przekazywane następującym kategoriom podmiotów:
  • pracownikom Administratora oraz osobom związanym z Administratorem umowami cywilnoprawnymi,
  • księgowym, biurom rachunkowym – w celu rozliczenia transakcji,
  • dostawcom usług IT,
  • firmom kurierskim.

Wyżej wymienione podmioty nie stają się przez to administratorami danych osobowych Użytkowników Serwisu i nie mogą ich udostępniać. Wymienione podmioty należy traktować jako odbiorców danych osobowych. Przetwarzają oni dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu wyznaczonego przez Administratora oraz mając na względzie zasady zgodności przetwarzania z prawem, rzetelności, przejrzystości, ograniczenia celu przetwarzania, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych osobowych.

 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by wszystkie podmioty związane z nim stosunkiem pracy lub umową cywilnoprawną, jak również wszystkie inne podmioty, z którymi współpracuje dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w rozumieniu RODO w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

§ 3 PRAWA KLIENTA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 1. Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do własnych danych osobowych oraz bezwarunkowego cofnięcia zgody na ich przetwarzanie przez Administratora w każdym czasie bez podania przyczyny, jeśli podstawą przetwarzania danych osobowych jestzgoda podmiotu danych,
  • kontroli przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora,
  • żądania sprostowania jego danych osobowych lub ich aktualizacji,
  • żądania usunięcia jego danych osobowych, jeżeli przestały być niezbędne dla celów, dla których zostały zebrane, bądź jeżeli cofnął on zgodę na ich przetwarzanie, a nie zachodzi żadna inna przesłanka przetwarzania danych osobowych,
  • sprzeciwu wobec przetwarzania przez Administratora danych osobowych Klienta z przyczyny mającej swe źródło w konkretnej sytuacji,
  • żądania przekazania jego danych osobowych w celu ich wykorzystania przez podmioty trzecie,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Dla realizacji uprawnień wymienionych w §3 ust. 1, jak również we wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi w Serwisie Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez wysłanie do Administratora określonego żądania drogą mailową na adres poczty elektronicznej – daniel@kadrnakobiety.pl Nie dotyczy to prawa do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych Osobowych,którą można wnieść na adres wskazany na stronie internetowej www.uodo.gov.pl.

§ 4 PLIKI „COOKIES”

 1. Pliki cookies to drobne informacje tekstowe zapisywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, takim jak komputer, smartfon, tablet itp., przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają na rozpoznanie urządzenia użytkownika i właściwe wyświetlenie strony internetowej według preferencji użytkownika. Nie zawierają one wirusów ani złośliwego oprogramowania.
 2. Pliki cookies mogą być kontrolowane przez Użytkownika za pomocą ustawień używanej przez niego przeglądarki internetowej w każdym czasie. Szczegółowe informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies Użytkownik może znaleźć zakładkach „pomoc” poszczególnych przeglądarek internetowych.
 3. Przy pierwszej wizycie w Serwisie Użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies.
 4. Administrator stosuje pliki cookies:
  • sesyjne – pliki tymczasowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej (bądź innego oprogramowania),
  • stałe – pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas 7 dni lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 5. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych zawartych w plikach cookies w następujących celach:
  • identyfikacja Użytkowników jako zalogowanych w Serwisie,
  • utrzymania sesji użytkownika, dzięki której nie musi on na każdej podstronieponownie wpisywać loginu i hasła,
  • dostosowywania zawartości i funkcjonalności Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika,
  • prowadzenia przez Administratora statystyk oraz analizowania przez Administratora aktywności Klientów w Serwisie.
 6. Administrator używa również tzw. local storage, czyli pamięci wewnętrznej przeglądarki internetowej. Dane w local storage są przechowywane także po jej zamknięciu.
 7. Użytkownik korzystając z ustawień przeglądarki ma możliwość usunięcia danych przechowywanych w local storage.
 8. Dzięki local storage przeglądarki Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać się do danych tam przechowywanych.

§ 5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 01.05.2022r.